Tietosuoja

Laadittu 18.11.2020

REKISTERINPITÄJÄ

Liikenneopisto Olli Selkämö Oy
Y-tunnus 0138698-8

Satamakatu 1 b
26100 Rauma

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Minna Selkämö, puh.  0400 722 505

REKISTERIN NIMI

Autokoulun asiakas- ja markkinointirekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • henkilön suostumus
 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 • lakisääteiset velvoitteet
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS:
 • Käytettävän ja turvallisen palvelun tuottamiseen
 • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Kurssien ja muiden tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Pakollisiin viranomaisilmoituksiin
 • Väärinkäytösten estämiseen
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot
 • Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Yritysasiakkaiden tiedot, kuten y-tunnus ja yhteystiedot
 • Laskutustiedot
 • Ilmoittautumis ja/tai tilaushistoria, mm. kurssit ja tilatut palvelut/tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot (toimitustapa ja mahdollinen toimitusosoite)
 • Ilmoittautumistiedot, kuten aloituspäivä, ajotuntien aloituspiste, nykyinen ajokorttiluokka
 • Tietojen päälähde on asiakas itse. 

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää niitä tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Lisäksi joitain tietoja säilytetään kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten ajokorttilupaprosessia, kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden ja velvollisuuksien toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen todistamiseksi.

Asiakkaan häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa listattuihin tarkoituksiin niiltä osin kuin poistopyyntö ei ole ristiriidassa lain vaatimusten kanssa.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentaatiota säilytetään Trafin ohjeiden mukaisesti viisi vuotta.
 • Kirjanpitolaki määrittelee pidempiä säilytysaikoja kirjanpitoaineistoille.
 
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. weblomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Voimme luovuttaa rekisterin henkilötietoja seuraavasti:

 •  Luovutamme vaadituilta osin henkilötietoja viranomaisille ja viranomaispalveluja tuottaville yhtiöille: mm. Traficom ja Ajovarma Oy:lle.
 • Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, maksamattomien laskujen ja velkojen perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi tai oikeusvaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Henkilötietoja voidaan säilyttää asiakaspalvelun, viranomaisvelvoitteiden ja markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi kolmannen osapuolen pilvipalveluissa, joihin ei kuitenkaan ole pääsyä autokoulun henkilökunnalla.
 • Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
 
REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

TARKASTUSOIKEUS  ja OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostilla tai kirjeitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


EVÄSTEET

Liikenneopisto Selkämö käyttää verkkosivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat käyttäjän laitteen internetselaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja.  Asetetut evästeet säilyvät käyttötarpeesta riippuen selaimessa muutamasta tunnista muutamaan päivään.